f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ชี้แจงเกี่ยวกับถนนบายพาสทางเลี่ยงองค์พระธาตุพนม

ด้วยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 18.00 น. ได้เกิดพายุฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบายพาสทางเลี่ยงองค์พระธาตุพนม นั้น แขวงทางหลวงนครพนม ต้องขออภัยเป็นอย่างมากในความไม่สะดวกในการเดินทางและความเดือดร้อนของประชาชนสองข้างทาง เนื่องจากในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมา จะเกิดน้ำท่วมขังบริเวณทางเลี่ยงองค์พระธาตุพนม แขวงทางหลวงนครพนม จึงได้จัดทำแผนของบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้ทางและผู้อาศัยอยู่สองข้างทาง และได้รับงบประมาณในปี 2565 ตามสัญญาจ้าง ที่ นพ.7/2565 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กรกฏาคม 2565 รวมเวลาทำการ 180 วัน ในช่วงที่มีน้ำท่วมขัง 2-3 วันที่ผ่านมาแขวงทางหลวงนครพนม ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางพร้อมทั้งได้ให้ผู้รับจ้างเร่งระบายน้ำออกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ทางและประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทาง พร้อมนี้ แขวงทางหลวงนครพนม ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการให้เป็นตามรูปแบบและมาตรฐานกรมทางหลวง และดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะดำเนินการตามสัญญา ซึ่งจะส่งผลให้การระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางและประชาชนในพื้นที่ต่อไป ปัจจุบัน โครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว เป็นเวลา 99 วัน คาดว่าจะสามารถทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำของโครงการฯ ให้แล้วเสร็จได้ประมาณปลายเดือน พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงนครพนม ได้เร่งรัดและกำชับให้ผู้รับจ้างฯ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ใช้งานในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉิน สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง