f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
กิจกรรมจิตอาสา
ลงวันที่ 03/05/2566
วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.30 น.
นายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม
มอบหมายให้หมวดทางหลวงนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชริมแม่น้ำโขง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ บริเวณริมแม่น้ำโขง
ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

'