f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ประวัติ
ลงวันที่ 09/01/2562

ประวัติแขวงทางหลวงนครพนม

     

       แขวงทางหลวงนครพนม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2498  สังกัดเขตการทางอุบลราชธานี  กองบำรุงทาง กรมทางหลวงแผ่นดิน โดยมีนายสมพร  สายเกษม เป็นผู้อำนวยแขวงการทางคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ 2530  กรมทางหลวงได้มีการจัดแบ่งเขตการควบคุมระยะทางใหม่ โดยมีการจัดตั้งเขตการทางสกลนครขึ้น  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวง ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  (ปัจบันเปลี่ยชื่อเป็นแขวงทางหลวงนครพนม

ที่ตั้ง 77  ถนนชยางกูร  ต.ในเมือง อ. เมือง จ. นครพนม 48000 แปลงที่ดินเลขที่  นพ.169 พื้นที่ 19-0-66 ไร่


'