f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
พันธกิจ
ลงวันที่ 09/01/2562

ขับเคลื่อนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้วยการพัฒนา ด้านวิศวกรรมงานทาง เพื่อให้การบริการโครงข่าย ทางหลวง มีความสะดวก ปลอดภัย ตอบสนองรองรับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับควบคู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันพลวัตของการเปลี่ยนแปลง


'