f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงปลาปาก ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาเหนือ – คำพอก ที่ กม.22+930 (RT.) ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทน) แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 4 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตารางเมตร แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 3 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบ้านพักอาศัย บริเวณภายในหมวดทางหลวงศรีสงคราม ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปฏิรูป – ศรีสงคราม ที่ กม.28+390 RT. ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 23/09/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 2 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครพนม ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 1 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 23/09/2563 644/45/63/99 แขวงทางหลวงนครพนม
6 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน โคกศรีทอง - ต้นแหน ระหว่าง กม.2+618 - กม.3+086 ปริมาณงาน 9,730 SQ.M. 10/09/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 43 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
7 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนโคกศรีทอง–ต้นแหน ที่ กม.1+171.600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30 ต้น) 27/08/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 42 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
8 ซื้อยาง รถหมายเลข 77-6199-17-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2563 644/30/63/113 แขวงทางหลวงนครพนม
9 จ้างเปลี่ยน รถหมายเลข 44-9255-13-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2563 644/30/63/105 แขวงทางหลวงนครพนม
10 ซืิื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 644/60/63/223 แขวงทางหลวงนครพนม
11 จ้างเปลี่ยน รถหมายเลข 44-0080-17-4 จำนวน 1 งาน ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 644/30/63/070 แขวงทางหลวงนครพนม
12 จ้างเปลี่ยน รถหมายเลข 44-9274-14-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 644/30/63/065 แขวงทางหลวงนครพนม
13 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0502 ตอน กุรุคุ – นครพนม ตอน 3 ระหว่าง กม.226+780 – กม.230+400 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 4,988 ตร.ม.) 25/03/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 41 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
14 งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0502 ตอน กุรุคุ – นครพนม ระหว่าง กม.223+940 – กม.238+950, ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ท่าดอกแก้ว – ปฏิรูป ระหว่าง กม.3+480 – กม.24+230, ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาเพียง – ศรีสงคราม ระหว่าง กม.23+850 – กม.46+610 และทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โคกสะอาด – นาหว้า ระหว่าง กม.8+351 – กม.19+401 ปริมาณงาน 4.00 แห่ง (ปริมาณงาน 347.940 SQ.M.) 25/03/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 40 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย – กลางน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.322+486 – กม.336+109 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 39 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 78 รายการ