f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงปลาปาก ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาเหนือ – คำพอก ที่ กม.22+930 (RT.) ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทน) แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/10/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 4 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตารางเมตร แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/10/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 3 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบ้านพักอาศัย บริเวณภายในหมวดทางหลวงศรีสงคราม ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปฏิรูป – ศรีสงคราม ที่ กม.28+390 RT. ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 09/10/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 2 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครพนม ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/10/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 1 /2564 แขวงทางหลวงนครพนม
5 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน โคกศรีทอง - ต้นแหน ระหว่าง กม.2+618 - กม.3+086 ปริมาณงาน 9,730 SQ.M. 17/09/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 43 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
6 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนโคกศรีทอง–ต้นแหน ที่ กม.1+171.600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30 ต้น) 02/09/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 42 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
7 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 23/07/2563 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ แขวงทางหลวงนครพนม
8 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 คค 06022/พ.5.2/2563/001 แขวงทางหลวงนครพนม
9 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0502 ตอน กุรุคุ – นครพนม ตอน 3 ระหว่าง กม.226+780 – กม.230+400 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 4,988 ตร.ม.) 02/04/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 41 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
10 งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0502 ตอน กุรุคุ – นครพนม ระหว่าง กม.223+940 – กม.238+950, ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ท่าดอกแก้ว – ปฏิรูป ระหว่าง กม.3+480 – กม.24+230, ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาเพียง – ศรีสงคราม ระหว่าง กม.23+850 – กม.46+610 และทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โคกสะอาด – นาหว้า ระหว่าง กม.8+351 – กม.19+401 ปริมาณงาน 4.00 แห่ง (ปริมาณงาน 347.940 SQ.M.) 02/04/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 40 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย – กลางน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.322+486 – กม.336+109 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 39 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาเหนือ – คำพอก ระหว่าง กม.21+854 – กม.21+855 และ ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กุรุคุ – เรณูนคร ระหว่าง กม.27+711 – กม.27+712 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 38 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut – Off Roadway Lighting พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาพระชัย – เซกา ตอน 2 ระหว่าง กม.21+646 – กม.22+269 และกม.22+626 – กม.23+291 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 44 ต้น) 02/04/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 37 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ (Mounting Height ) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut – Off Roadway Lighting พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาเพียง – ศรีสงคราม ระหว่าง กม.37+164 – กม.38+004 และทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โคกสะอาด – นาหว้า ระหว่าง กม.7+563 – กม.8+193 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 36 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ (Mounting Height ) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut – Off Roadway Lighting พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ท่าดอกแก้ว – ปฏิรูป ระหว่าง กม.21+220 – กม.21+990 และกม.26+585 – กม.27+285 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 44 ต้น) 02/04/2563 e คค 06022/พ.5.1/ 35 /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ