f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 04/04/2567
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
นายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายปฏิบัติการ และ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายวิศวกรรม
พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน เพื่อคนทุกกลุ่ม ในทางหลวงหมายเลข 2033
ตอนควบคุม 0102 ตอน นาเหนือ - คำพอก ระหว่าง กม.22+000 - กม.23+500
ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

'