f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0502 ตอน กุรุคุ – นครพนม ตอน 3 ระหว่าง กม.226+780 – กม.230+400 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 4,988 ตร.ม.) 02/04/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0502 ตอน กุรุคุ – นครพนม ระหว่าง กม.223+940 – กม.238+950, ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ท่าดอกแก้ว – ปฏิรูป ระหว่าง กม.3+480 – กม.24+230, ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาเพียง – ศรีสงคราม ระหว่าง กม.23+850 – กม.46+610 และทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โคกสะอาด – นาหว้า ระหว่าง กม.8+351 – กม.19+401 ปริมาณงาน 4.00 แห่ง (ปริมาณงาน 347.940 SQ.M.) 02/04/2563 1,996,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย – กลางน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.322+486 – กม.336+109 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 1,972,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาเหนือ – คำพอก ระหว่าง กม.21+854 – กม.21+855 และ ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กุรุคุ – เรณูนคร ระหว่าง กม.27+711 – กม.27+712 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 1,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut – Off Roadway Lighting พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาพระชัย – เซกา ตอน 2 ระหว่าง กม.21+646 – กม.22+269 และกม.22+626 – กม.23+291 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 44 ต้น) 02/04/2563 1,927,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ (Mounting Height ) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut – Off Roadway Lighting พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาเพียง – ศรีสงคราม ระหว่าง กม.37+164 – กม.38+004 และทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โคกสะอาด – นาหว้า ระหว่าง กม.7+563 – กม.8+193 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 1,925,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 วัตต์ (Mounting Height ) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut – Off Roadway Lighting พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ท่าดอกแก้ว – ปฏิรูป ระหว่าง กม.21+220 – กม.21+990 และกม.26+585 – กม.27+285 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 44 ต้น) 02/04/2563 1,923,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาแก – บ้านต้อง ระหว่าง กม.45+789 – กม.45+809 และทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน นาแก – นาเหนือ ระหว่าง กม.1+011 – กม.1+031 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 920,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0304 ตอน กลางน้อย – ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.374+693 – กม.374+694 และทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน นาแก – บ้านต้อง ระหว่าง กม.65+779 – กม.65+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 780,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 04/03/2563 264,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 19/02/2563 105,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครพนม จ้างเมาดำเนินการงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 26/02/2563 54,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน 02/03/2563 19,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 27/02/2563 57,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 27/02/2563 161,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 738 รายการ