f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงปลาปาก ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาเหนือ – คำพอก ที่ กม.22+930 (RT.) ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทน) แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/10/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตารางเมตร แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/10/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบ้านพักอาศัย บริเวณภายในหมวดทางหลวงศรีสงคราม ทางหลวงหมายเลข 2032 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปฏิรูป – ศรีสงคราม ที่ กม.28+390 RT. ตามแบบของกรมทางหลวง แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร แขวงทางหลวงนครพนม จ.นครพนม ปริมาณงาน 09/10/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครพนม ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/10/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2563 6,279.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2563 49,987.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครพนม จ้างเหมาถางป่า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 447,136.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 4,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 28,145.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 5,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 14,555.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 74,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 23/09/2563 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 62,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 965 รายการ