f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 05/04/2567
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น.
นายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายปฏิบัติการ และ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายวิศวกรรม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุม 0200
ตอน โพนจาน - โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.18+650 - กม. 22+500 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

'