f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) 03/01/2567 - แขวงทางหลวงนครพนม
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) 01/04/2567 - แขวงทางหลวงนครพนม
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) 03/07/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) 03/04/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1/2566 03/01/2566 - แขวงทางหลวงนครพนม
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและุสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 03/10/2565 - แขวงทางหลวงนครพนม
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 05/07/2565 - แขวงทางหลวงนครพนม
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 06/01/2565 คค 06022/พ.5.2/2565/001 แขวงทางหลวงนครพนม
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 03/01/2565 คค 06022/พ.5.2/2565/002 แขวงทางหลวงนครพนม
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) แขวงทางหลวงนครพนม 06/10/2564 - แขวงทางหลวงนครพนม
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 23/08/2564 คค 06022/พ.5.2/2564/003 แขวงทางหลวงนครพนม
12 ซื้อแบตเตอรี่ รถหมายเลข 74-6099-09-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 644/30/63/004 แขวงทางหลวงนครพนม
13 ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 644/85/62/113 แขวงทางหลวงนครพนม
14 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและของใช้โรงงาน 09/04/2562 แขวงทางหลวงนครพนม
15 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8668-08-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2562 644/30/62/090 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ