f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
มาตรการคัดกรองสถานการณ์ การแพร่ระบาด COVID - 19
ลงวันที่ 16/03/2563

นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม
ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง
เพิ่มมาตรการคัดกรองสถานการณ์ การแพร่ระบาด COVID - 19
โดยได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัย และกำหนดจุดคัดกรองป้องกันการแพร่เชื้อ
ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ


'