f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
โครงการและเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีเปิดโครงการการนํายางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน
ลงวันที่ 29/09/2563
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และคณะ เพื่อเข้าร่วมโครงการและเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีเปิดโครงการการนํายางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ณ บริเวณ ทล. 2033 ตอน คําพอก – หนองญาติ
ตําบลหนองญาติ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

'