f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ประชุมเตรียมความพร้อมภาระกิจงานต่างๆ ประจำเดือน กันยายน
ลงวันที่ 14/09/2563
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
แขวงทางหลวงนครพนม นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมภาระกิจงานต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้งานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุมชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบลูย์

'