f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดนครพนม ประจำปี 2563
ลงวันที่ 14/07/2563
วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563
นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม
มอบหมายให้หมวดทางหลวงนครพนม เข้าร่วมงานกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำทั่วประเทศให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในลักษณะของการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน กุรุคุ - นครพนม
ที่ กม.239+800 ณ บริเวณห้วยฮ่องฮอ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

'