f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ดำเนินการระดมพลลงแขก ตัดหญ้าไหล่ทาง และร่องกลางถนน เพื่อความสะอาด สวยงามตาสองข้างและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ต้อนรับเทศกาลไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ปี 2562
ลงวันที่ 11/10/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ 2562
นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม ให้กำลังใจทีมงานชาวแขวงทางนครพนม ในการระดมพลลงแขก ตัดหญ้าไหล่ทาง และร่องกลางถนน เพื่อความสะอาด สวยงามตาสองข้างและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ต้อนรับเทศกาลไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ปี 2562 ดำเนินการบนทางหลวงหมายเลข 240 ตอนทางเลี่ยงเมืองนครพนม ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+089
# แขวงทางหลวงนครพนม โทร.042-511123
#สายด่วน กรมทางหลวง
โทร. 1586


'