f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway Distric
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมสวยเราช่วยกัน ครั้งที่ 4
ลงวันที่ 21/01/2564
วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
นายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม
มอบหมายให้ งานอำนวยความปลอดภัยเข้าร่วมกิจกรรม
หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมสวยเราช่วยกัน ครั้งที่ 4
ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม

'